People make companies succeed

​Assessment and Skills Diagnostic

< Kienbaum Prague

Assessment centra a diagnostika schopností a dovedností

 • Individuální Assessment Center 
 • Skupinový Assessment Center
 • Mezinárodní Assessment Center 
 • Manažerský audit
 • Vývoj dotazníků: 
  • osobnostních

  • pro oblast vedení  lidí

  • pro oblast prodeje

 • Nástroje zpětné vazby:
  • 360° zpětná vazba
  • hodnotící rozhovor
  • analýza řídícího stylu

Diagnostika schopností a dovedností od společnosti Kienbaum přináší pragmatická řešení pro společnosti, které chtějí rozpoznat a vyhodnotit jejich stávající dovednosti a profitovat z nich s ohledem na výzvy, kterým musí v současné době, ale i v budoucnu, čelit.

Kienbaum kombinuje různé nástroje (interview zaměřené na kompetence, individuální a skupinové workshopy, případové studie, assessment více zdrojů, zpětnou vazbu, mediaci, psychometrické testy) a díky tomu námi navržená řešení umožňují organizacím vypracovat detailní popis schopností a slouží také jako objektivní podpora pro jakékoli úvahy týkající se lidského kapitálu.

Kienbaum může zapojit své klienty, pokud si to přejí, do zavedení těchto řešení do praxe s cílem dosáhnout optimální kombinace pro specifické požadavky firmy. Výsledky těchto řešení jsou přizpůsobeny jak individuálním, tak skupinovým očekáváním jak malých firem, tak i nadnárodních společností.

Kromě analýzy existujících a potenciálních schopností a dovedností radí Kienbaum svým klientům v oblasti realizace plánů rozvoje, které jsou připraveny na míru jejich potřebám.

Příklady zadání (kde mohou být současně stanoveny různé typy cílů)

 • Rozpoznání a rozvoj talentu
 • Mapovací assesment centrum 
 • Skupinové nábory
 • Interní mobilita
 • Vytvořit talent-poolu
 • Hodnocení výkonu
 • Výběr pro tréninkové a integrační programy
 • Plánování nástupnictví
 • Externí nábor pomocí křížové validace
 • Hodnocení týmu v souvislosti s M&A
 • Plány rozvoje

Assessment and Skills Diagnostic

 • Individual Assessment Center
 • Associated Assessment Center
 • International Assessment Center
 • Management Audit 
 • Development of Questionnaires
  • personality
  • for the management section
  • for the sales section
 • Feedback instruments
  • 360°feedback
  • evaluative interview
  • analysis of the managerial style

The Kienbaum Skills Diagnostics brings pragmatic solutions to companies that want to identify, evaluate and capitalize on their existing skills, in perspective with their current and future challenges.

Combining various tools (competency-based interviews, individual and group workshops, business case studies, multi-source assessment, feedback and intermediary coaching, psychometric tests), the solutions designed by Kienbaum enable organizations to elaborate a detailed skills cartography. They also serve as an objective support for each reflection implying human capital.

Kienbaum can then involve its clients, as they wish, in the implementation of these solutions, in order to promote an optimum match to the context of the firm. The results of these solutions are adapted both to the individual and collective expectations, as well as to small firms or multinationals.

Beyond the analysis of existing or potential skills, Kienbaum advises its clients to implement development plans which fit best with needs previously identified.

Examples of assignments (different kinds of objectives can be simultaneously addressed)

 • Identification and talent development
 • Orientation center
 • Collective recruitments
 • Internal mobility
 • Setting up a talent pool
 • Performance evaluation
 • Selection for training and integration programs
 • Succession plan
 • External recruitment cross-validation
 • Team assessment in M&A contexts
 • Development plans