People make companies succeed

Coaching and Leadership Development

< Kienbaum Prague

Koučink a rozvoj vůdčích schopností

Koučování

 • individuální koučink
 • skupinový koučink
 • specializace/zkušenostis koučováním i zahraničních manažerů v ČR v cizím jazyce

Provádění tréninků

 • firemně specifické tréninky šité na míru
 • otevřené tréninky

a to v oblastech:

 • Manažerské chování vč. řízení stresu,  času a asertivity
 • Komunikace
 • Prezentační a moderační dovednosti
 • Prodejní dovednosti
 • Projektové řízení
 • Řízení změny
 • Budování, rozvoj a řízení týmu

Pomáháme vedoucím pracovníkům a manažerům vyvážit emoční a intelektuální stránku jejich osobnosti a rozvíjet klíčové hráče jejich firmy tak, aby týmy vedli s nadhledem a s ohledem na jimi zvolené pracovní metody. Zlepšujeme jejich schopnosti podporovat strategická a organizační témata.

Individuální koučink je okamžitou odpovědí na specifické potřeby vedoucích pracovníků.

Mezi příležitosti pro využití koučinku může patřit:

 • Podpora při kariérním postupu, nárůstu povinností, přesunů v rámci firmy
 • Pomoc při rozvoji schopností a řízení – usnadnit, motivovat, sjednotit, zplnomocnit, delegovat
 • Podpora chování, které vede k inovaci na každodenní bázi
 • Rozvoj silných individuálních a interpersonálních schopností v prostředí byznysu
 • Usnadnění vyjednávání, management konfliktů, management stresu a time management
 • Trénink kreativní komunikace, oblast vlivu

Týmový koučink je založen na současně probíhající interakci všech stran. Jedná se o program šitý na míru, který probíhá několik dnů v rámci workshopu. Na začátku kouč definuje cíle a potřeby, seznámí se s daným prostředím, identifikuje překážky ve výkonnosti a navrhne řešení, jak je překonat. Kouč poté pracuje s vedoucím týmu a společně vytvoří pro tým tréninkový plán. Kouč členům týmu pomůže, aby získali důvěru sami v sebe a ve svého šéfa a pomůže jim rozvíjet ty schopnosti a chování, které potřebují v kolegiální komunikaci.

Metoda společného rozvoje pracuje se skupinou jednotlivců (8 až 10 osob), kteří se rozhodli podělit se o své manažerské zkušenosti, aby se stali ještě schopnějšími profesionály.


Coaching and Leadership Development

Coaching

 • individual coaching
 • group coaching
 • specialization/experience with coaching of foreign managers in CZ in the foreign language

Trainings

 • specifically trainings for organizations made-to-measure
 • open trainings

in the fields of:

 • Managerial behavior incl. regulation of the stress, time and assertivity
 • Communication
 • Presentation and moderating skills
 • Sales skills
 • Drafting management
 • Change management
 • Building, development and team management

We help top executives and managers balance emotions and intellect and develop their company’s key players to lead teams with a fresh outlook regarding their chosen working methods and behaviors. We improve their ability to support strategic and organizational topics.

Individual coaching is an immediate answer to executives’ specific needs.

Occasions for coaching can include:

 • Accompanying career progression, increasing responsibilities, transfers within the organization

 • Aiding Leadership and skills development / Facilitate, motivate, rally, empower, delegate

 • Fostering behaviors that lead to innovation on a day-to-day basis

 • Developing strong individual and interpersonal skills in a business environment

 • Facilitating mediation, conflict management, stress management, or time management

 • Training creative communication, area of influence.

Team coaching is based on simultaneous interactions among all parties. This is a tailor-made program with several days of workshops. It begins with the coach defining the goals and needs, exploring the environment, and identifying and overcoming barriers to performance. The coach then works with the team leader to design a training plan for the team, helps the members gain confidence in themselves and their leader and develops the skills and behaviors they need to interact as partners.

The co-development method uses a group of individuals (8 to 10 persons) who decide to share their managerial experience in order to become more proficient as professionals.