People make companies succeed

Executive Search

< Kienbaum Prague

Našim českým a mezinárodním klientům radíme při budování a posílení jejich týmů v České a Slovenské republice. A vzhledem k přístupu k mezinárodní síti Kienbaum úspěšně uskutečňuje i regionální/mezinárodní projekty.

Ve stále více konkurenčním prostředí jsou odborné znalosti našich konzultantů, stejně jako jejich zkušenosti s výkonem ve vysokých a vrcholových manažerských pozicích, důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci projektů.

Naše strukturované a transparentní metody jsou v souladu s našimi profesními hodnotami a standardy kvality. Konzultanti jsou díky svým odborným znalostem schopni nejen nalézt vhodné řešení pro danou potřebu, ale poskytují vám osobní servis při integračním procesu či procesu dalšího rozvoje.

Spolupráce je založena na vzájemné a oboustranné důvěře. Při náboru se soustředíme na lidský aspekt. K našim kandidátům přistupujeme s respektem a samozřejmostí je naprostá mlčenlivost.

Dobře zavedená a známá značka nám umožňuje najít silné osobnosti na pozice, které klienti potřebují obsadit. Vybíráme jen ty kandidáty, kteří mohou dodat našim klientům “novou energii“. Naše týmy expertů kombinují schopnosti tradičního manažerského poradenství a HR poradenství s důkladnou znalostí know-how z mnoha odvětví (Automotive & Industry / Chemicals & Pharmaceuticals / Energy & Utilities / Financial Services  / Health Care / Consumer Goods & Retail / IT).

Pracujeme napříč odvětvími a profesemi, jelikož jsme si vědomi toho, že vyhledávání může být úspěšné pouze tehdy, pokud správně identifikujeme klientovy potřeby a plně se soustředíme na reálné výsledky. Nabízíme cílené poradenské služby pro námi pokrytá odvětví a pro specifické cílové skupiny.


Executive Search

We advise our Czech and international clients on building or reinforcing their teams in the Czech and Slovak republic . Thanks to its close international network Kienbaum successfully conducts international searches on a regular basis too.

In an increasingly competitive environment, the expertise of our consultants, as well as their experience in high performance and top management positions, is an important factor for successful implementation of projects.

Our methodology is structured and transparent, in compliance with our Quality and Professionalism values. Kienbaum consultants are, thanks to their expertise, not only able to find a suitable solution for your needs but provide you a personal service in the onboarding or the process of further development as well.

Cooperation is based on a mutual trust. We focus on the human dimension in recruitment, demonstrating high respect for candidates and total confidentiality.

The long-established and well-known brand allows us to find strong personalities for the positions that our clients need to fill. We select only executives who can supercharge our clients with “forward energy”. Our integrated practice groups combine our competences in traditional management consulting and HR consulting with in-depth industry know-how in many sectors: Automotive & Industry / Chemicals & Pharmaceuticals / Energy & Utilities / Financial Services  / Health Care / Consumer Goods & Retail / IT).

We work across industries and disciplines, because we know that a search can only be successful if it is fully aware of the client’s needs and focused on real results. We offer targeted consulting services for the sectors of industry covered by us and for specific target groups.